(Konkurs) Regulamin konkursu internetowego z nagrodami na FB Stasia

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki i zasady Konkursu z nagrodami na FB Stasiowy (zwanym dalej  „Konkursem”), ogłoszonego na FB miesięcznika dla najmłodszych „Staś”.
2. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo św. Stanisława BM (zwane dalej „Organizatorem”), z siedzibą w Krakowie (30-610), przy ul. Totus Tuus 32.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook z wykorzystaniem postu konkursowego na profilu miesięcznika dla najmłodszych „Staś”.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
7. Konkurs trwa w dniu jego ogłoszenia na FB do godz. 24.
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego oraz posiadająca konto na portalu internetowym Facebook (zwana dalej „Uczestnikiem”).
2. Jeden Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Każde kolejne zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w Konkursie.
3. Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę.
4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
a. akceptuje postanowienia Regulaminu,
b. zobowiązuje się przestrzegać zasad wskazanych w Regulaminie,
c. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.

§ 3 Zadanie konkursowe
1. Zgłoszenia należy dokonać w dniu ogłoszenia konkursu do godziny 24.
2. Zgłoszenia konkursowego należy dokonać w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora na portalu Facebook. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe.
3. Nie zostaną uwzględnione zgłoszenia konkursowe, które:
a. zawierają treści sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, agresywne, zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, czy promujące agresję,
b. są dokonane przez inne osoby niż wskazane w § 2,
c. są dokonane w inny sposób niż wskazany w § 3 ust. 2.

§ 4 Nagrody i zasady ich przyznawania
1. W konkursie przewidziane są od 1 do 10 nagród. Nagrodami w konkursie są: puzzle, gry planszowe, słodycze, książki, zabawki o wartości nie przekraczającej 200 zł. (dwieście złotych) brutto każda (zwana dalej „Nagrodą”).
2. Nie jest możliwe przekazanie przez Laureata prawa do Nagrody osobom trzecim lub jej wymiana na równowartość pieniężną lub nagrodę innego rodzaju.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia kolejnego po ogłoszeniu pytania konkursowego poprzez informację w oddzielnym poście na profilu Organizatora, w którym zostaną wskazani Laureaci nagród.
4. Organizator skontaktuje się z Laureatami poprzez wiadomość prywatną wysłaną w aplikacji Messenger.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez Laureata drogą mailową danych do wysyłki nagrody tj. imię, nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer telefonu w terminie do 3 (trzech) dni od wysłania wiadomości przez Organizatora do Laureata w aplikacji Messenger.
6. Nagrody zostaną wysłane na wskazany przez Laureata adres.
7. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze wysłanej nagrody w terminie możliwe jest wysłanie raz jeszcze nagrody, ale już na koszt Laureata.

§ 5 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu można zgłaszać mailowo na adres: redakcja@stasmiesiecznik.pl
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja – konkurs Stasiowy”.
3. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od daty ich wpłynięcia.

§ 6 Dane osobowe
Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) informuję, iż
1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Fr3 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-101) pod adresem przy ulicy Straszewskiego 2/9 („Administrator”), NIP: 6762475667
2. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane adresowe niezbędne do doręczenia nagrody, o których mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu.
3. Organizator przetwarza dane Uczestników w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia Laureatów oraz w przypadku Laureatów wydania nagrody. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przekazania nagród.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu w tym również przez okres wypełniania obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz mogą być przekazywane podmiotom realizującym dostawę nagrody na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
5. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Uczestnikowi:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18
Rozporządzenia;
e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia;
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu Facebook, na której prowadzony jest Konkurs, jeżeli ich przyczyna leży po stronie Uczestnika,
b. niedoręczenie Laureatowi nagrody na skutek braku adresu lub błędnego adresu podanego przez Laureata,
c. inne zdarzenia losowe niezależne od Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.